Градска Пречиствателна станция за отпадъчни води, с. Овощник

Със средства по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013: „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2 е извършена реконструкция и модернизация на ГПСОВ Казанлък“ за сумата 22 974 967,80 лв.;

На 03.09.2015г. кметът на община Казанлък - Галина Стоянова , министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откриха модерна пречиствателна станция за отпадни води в рамките на „Интегриран воден проект на община Казанлък“. Съоръжението, разположено в района на с. Овощник, ще подобри не само начина на опазване на околната среда, но и качеството на ВиК услугите за 52 723 жители.

С реконструкцията и модернизацията на Градската пречиствателна станция за отпадни води са подобрени експлоатационните съоръжения, подменено е основното електро-механично оборудване, което води до значително намаляване на разходите за енергия. В технологичната система на Станцията са включени и съоръжения за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор. Подобреното качество на инженерната среда посредством новата Градска пречиствателна станция за отпадни води – Казанлък, ще доведе до повишаване качеството на живот и благосъстояние на населението, което ще се отрази върху икономическия растеж на района.Към настоящия момент Станцията има капацитет да поеме отпадните води на всички населени места на територията на общината. С реконструкцията и модернизацията й се реши трайно проблемът с пречистването и заустването на отпадните води на гр. Казанлък и с. Овощник.

Община Казанлък е бенефициент по проект “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“, който се финансира  от  Кохезионния  фонд  на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Oперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Проектът е на обща стойност 22 695 646,07 лв., от които: 1 135 181,30 лв. собствен принос на Община Казанлък, 187 600,00 лв. по проект за техническа помощ финансиран от ОПОС и 3 712 681,20 лв. възстановимо от НАП ДДС. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 17 660 183,57 лв., разпределена както следва – Кохезионен фонд на ЕС 14 128 146,86 лв. и национално съфинансиране от държавния бюджет 3 532 036,71 лв., съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С026/08.08.2012 г.