Защитено жилище, гр. Казанлък

Община Казанлък изгради като материална база три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено Жилище по проект „Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”, на стойност 2 379 650,18 лв.