Детска млечна кухня, с. Черганово

Нарасналата необходимост за ползване на услугите на Детска млечна кухня и в населените места доведе до разкриването на три филиала – в с. Шейново, с. Копринка и с. Черганово, като общият брой на децата, се увеличи с 41. За целта бяха извършени ремонтни дейности по привеждане на помещенията във вид, изискуем от контролиращите дейността институции.