Микроязовир „Синята река“, землище с. Средногорово

Проектът за микроязовир „Синята река“ се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 с Договор №24/226/00309 от 12.07.2013 г. Проектът възлиза на стойност 309 000 лв. като 82% от средствата са осигурени от Европейския съюз чрез Европейския фонд за развитие на селските райони, а останалите 18% от държавния бюджет на Република България от Държавен фонд „Земеделие“ по Ос 2 „Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)“, Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности.Чрез изпълнението му са създадени условия за предотвратяване горски пожари в общински и горски територии.

В рамките на проекта е извършено укрепване на язовирната стена, ремонтиран е преливник и основен изпускател на микроязовир „Синята река“. Извършени са ремонтни и възстановителни работи по контролно-измерителната система. Изградена е площадка за противопожарни нужди. По проекта са закупени и доставени лични предпазни средства за противопожарно депо и за доброволните формирования.

Проектът „Реконструкция на водоизточник-микроязовир „Синята река“, землище на с. Средногорово, изграждане на площадка и закупуване на оборудване за противопожарно депо“ успешно бе реализиран от Община Казанлък. На 12 август 2015 г.обектът е въведен в експлоатация, а на 14 август обектът бе официално открит от кмета на община Казанлък Галина Стоянова. В своето приветствие към присъстващите тя подчерта, че от 29 микроязовира , които се стопанисват от Община Казанлък, „Синята река“ е изпълнен съгласно всички европейски изисквания. Благодарение на реализирания тук проект, микроязовирът, който през последните години е създавал опасност от преливане и наводнения в съседните селища Бузовград и Средногорово, вече е укрепен, изградена е система за непрекъснат контрол и измервания, създадено е противопожарно депо, извършени са всички обезопасителни дейности, така че съществуващите досега проблеми са решени, при това без да е похарчен нито лев от страна на Общината.