„Център за обществена подкрепа“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания”, гр. Казанлък

В резултат на усилията на Община Казанлък за периода на мандата като делегирана държавна дейност се разкриха няколко социални услуги: от 01.05.2013 г. „Център за обществена подкрепа“, с капацитет 60 места и численост на персонала 12 лица, „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания”, с капацитет 25 места и 7 лица численост на персонала. ЦСРИ и ЦОП са предоставени за изпълнение на външен доставчик – СНЦ „Бъдеще за децата“(като за услугата ЦОП сдружението си партнира със СНЦ „Самаряни”), а ДЦВХУ се изпълнява от Община Казанлък.