ул. „Ален мак“, с. Ръжена

През 2014г. е направено чакълиране на ул. "Ален мак", 1750 кв.м, с. Ръжена на стойност 9360 лв. с ДДС