Кметството, с.Ръжена

През 2012 г. е направен основен ремонт на сградата на кметството в с. Ръжена;