Парк „Розариум“, гр. Казанлък

По Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. е разработен и изпълнен работен проект за цялостна реконструкция на парк „Розариум”. Привлечени са финансови средства от външни източници и е изпълнен проекта "Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие" – основен обект „Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в парк „Розариум“ и лесопарк „Тюлбето“ със свързваща ги велоалея” към ОП „Регионално развитие“ по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” на стойност 4 870 040,66 лв. с продължителност 21 месеца и съфинансиране 5%, представляващи 243 502,03 лв. Проектът включва реконструкция на парк „Розариум“, лесопарк „Тюлбето", свързваща ги велоалея и паркинг за автобуси и леки автомобили.