Лесопарк „Тюлбе“, гр. Казанлък

"Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие" – основен обект „Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в Парк „Розариум“ и Лесопарк „Тюлбето“ със свързваща ги велоалея“ - 4 870 040,66 лв.