ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Крън

Приключен и успешно отчетен проектс финамнсиране от Министерство на околната среда и водите - Националната кампания „За чиста околна среда“ към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е „Еко-класна стая в училищния двор“, Бенефициент: ОУ „Св. Климент Охридски" – гр. Крън, Община Казанлък (2014г.) - 4 983 лв.;