ДДЯ № 4 „Пролет”, гр. Казанлък

През отчетния период със средства от общинския бюджет бяха приложени мерки за енергийна ефективност с цялостен ремонт на ДДЯ № 4 „Пролет”, гр. Казанлък на стойност 198 996 лв. За периода на настоящия мандат се извърши разкриване на яслена група към детската ясла с капацитет 24 деца.