ОКОЛНА СРЕДА

В момента на това управление се решиха дългосрочно два огромни жизненоважни проблема с околната среда в Казанлък: реконструкцията на вече 30 годишната пречиствателна станция и ново решение за депониране на отпадъците с рециклиране и  компостиране