Детска млечна кухня, гр. Казанлък

Една от целите в програмата за управление на Община Казанлък 2011-2015г. е да се въведе използването на Кухня – майка за приготвяне и доставка на храна по детските заведения с цел икономическа ефективност и постигане на максимален резултат с минимално вложени финансови средства. Най-подходяща база за тази дейност има сградата на Детска млечна кухня, но тъй като тя не отговаряше на изискванията за реализиране на такъв голям обем работа, се наложи реализирането на следните дейности: През 2012 г. със средства, предоставени по Договор за разбирателство с „Ветроком“ ЕООД, гр. София, беше извършена доставка на ново технологично оборудване за ДМК на обща стойност 28 455,60 лв. В бюджета на Община Казанлък за 2015 г. са осигурени финансови средства за доставка на допълнително кухненско оборудване и транспортни средства, за строително-ремонтни дейности по различните помещения на обща стойност 343 000 лв. Лошото състояние на сградния фонд на ДМК наложи необходимостта от въвеждане на мерки за енергийна ефективност, с което да се намалят разходите за отопление и потребление на ел. енергия, както и да се подобри цялостната визия на обекта. Още през м. август 2012 г. Община Казанлък кандидатства за финансиране от Национален доверителен екофонд по Национална схема за зелени инвестиции с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр. Казанлък“ на стойност 263 349,64 лв., от които 85% са безвъзмездна финансова помощ. Проектът е одобрен през 2013 г., а до септември 2015 г. той се реализира реализиране. Към настоящия момент ДМК обслужва дневно между 325 и 360 деца на възраст от 10 месеца до 3 години, а след преустройството й в Кухня – майка ще обслужва средно дневно около 2 644 деца на възраст от 10 месеца до 7 години.

На 18-ти септември 2015 година кметът на Община Казанлък Галина Стоянова официално откри Общинското предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност “Детска млечна кухня“.

Кухнята разполага с 6 автомобила, 32 работници, 29 обекта, които ще обслужва в града и селата, като от тях 18 детски градини и 4 ясли. „Детска млечна кухня“ ще храни близо 3 хиляди деца от Общината на възраст от 10 месеца до 3 години. 2600 от тези  деца са от детските градини и ясли, а за около 400 родителите  ще взимат храна разливно. Цената на дневния купон е 75 стотинки.

Съгласно Решение № 1307/13.05.2015 г. на Общински съвет – Казанлък Детска млечна кухня, гр. Казанлък бе преобразувана в Общинско предприятие „Кухня-майка в т.ч. дейност Детска млечна кухня”, считано от 01.07.2015 г., с цел приготвяне и предоставяне на готова храна за децата, ползващи услугите на Детска млечна кухня и дейност „кетъринг” за децата, посещаващи детски ясли, ОДЗ и ЦДГ на територията на общината. От 1 юни до настоящия момент бяха извършени редица ремонтни дейности по основната сграда на гр. Казанлък като: топлоизолиране на стени и покрив; подмяна на дограмата; подмяна на източник на топлина и вътрешно отоплителна инсталация (по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр. Казанлък” на стойност 263 349,64 лв.; строително-ремонтни дейности на подготвителни, кухненски блок, помещения за разпределение на готовата храна, помещение за измиване и дезинфекция на съдовете за разнасяне на храната, складови и други помещения, както и доставката на ново кухненско оборудване (на обща стойност 343 000 лв. от бюджета на Община Казанлък за 2015 г.).