ул. „Фукояма“, гр. Казанлък

След проведена обществена поръчка са изготвени работни проекти по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. „В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020“ на стойност 549 458.66 лв. Тази проектна готовност ще ни позволи през следващия програмен период да усвояваме директно средства по ОП „Региони в растеж” и изпълним целите си, заложени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Проекта включва цялостна рехабилитация и реконструкция на ул. „Фукояма".